Výroční valná hromada hasičů

V sobotu 14.1.2016 od 17:00 proběhla Výroční valná hromada členů místního SDH. Po přivítání hostů starostou sdružení Vlastimilem Čuřínem, mezi kterými byl starosta obce Hluboš Bc. Jiří Čajan a za SDH Hluboš Jan Burian a Jiří Urbánek, byli přítomní seznámeni s programem valné hromady. Po povinných zprávách a informacích o stavu členské základny, přednesené jednatelkou paní Šrámkovou, a zprávy revizní komise podané A. Zelenkou provedli V. Čuřín a J. Mašek exkurz do aktivit SDH v roce 2016, v roce, kdy hasiči oslavili 85. výročí vzniku SDH. O tom, že v tak významném roce rozhodně nezaháleli, svědčí následující výčet. Členové SDH odpracovali 1350 hodin ve prospěch SDH a 675 brigádnických hodin ve prospěch obce,  zúčastnili se celkem 5 družstvy 4 hasičských soutěží dospělých, 4 družstvy 3 soutěží pro děti a podpořili vodní fontánu v Obecnici. Pořádali již věhlasnou soutěž O pohár hejtmana Středočeského kraje a pro děti zorganizovali Den prevence a osvěty, na který přijely děti až z Plzně, a Loučení s prázdninami, jehož kapacita byla naplněna do posledního místa. Ve prospěch obce a jejích obyvatel se podíleli na zabezpečení oslav památných dnů, čištění koupaliště, vyšperkování kapličky a přilehlého okolí, zpívání na Kardavci a v neposlední řadě pro členky a členy SDH vzpomeňme MDŽ a oslavu 85. výročí za účasti představitelů SDH z okolí. To ostatně ve svém slovu ocenil i starosta obce Hluboš, který mimo jiné poděkoval za práci organizovanou ve prospěch dětí a ve prospěch obce. Dále ocenil soudržnost členů sdružení a spolupráci s SDH okolních obcí. Projevil přání v setrvání jejich pořádání a seznámil přítomné s představou o činnosti a zabezpečení „obecní“ jednotky dobrovolných  hasičů, složené z vybraných členů SDH Kardavec a Hluboš. V dalším programu byly přijaty návrhy změn ve vedení SDH, když za odstupujícího náměstka starosty Pavla Štefányho nejstaršího byl zvolen František Vild. Přijmutím nové členky SDH a poděkováním za dlouholetou práci ve vedoucích postech SDH P. Štefánymu byla oficiální část valné hromady ukončena.

Zpívání na Kardavci

Již druhým rokem Sdružení dobrovolných hasičů pozvalo, tentokráte k nově zrekonstruované kapličce, obyvatele osady a dalších okolních obcí ke zpěvu u kapličky. Když v úvodu starosta SDH Vlastimil Čuřín popřál zúčastněným příjemné prožití Vánočních svátků, nezapomněl také poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě pro vánoční dobu tolik symbolického setkání. Ještě před příchodem do prostoru vymezeného pro diváky bylo totiž zřejmé, že pořadatelé neponechali nic náhodě. Cesta k místu obřadu byla vyšperkována nasvícenými lucernami             a za svitu římských svící byl u kapličky připraven sbor flétnistů a zpěváků, složený z dětí jak z Kardavce, tak i z Hluboše. Zpěv, který se nesl do kardaveckého údolí, nenechal diváky chladnými a po dozpívání jednotlivých koled byl odměněn zaslouženým potleskem. O tom,           že byl aplaus hlasitý, nemohlo být pochyb, vždyť i v tomto roce mělo sousedské setkání početnou řadu příznivců. A rozsvícení vánočních světélek zdobících kapli, které následovalo         po ukončení zpěvu, působilo, včetně výzdoby kaple, nadmíru kouzelně. Stejně jako další doprovodný program v podání reprodukovaných koled, živých oveček, podávaný tradiční svařák a nabízené vánoční cukroví připravené členkami SDH, to vše zpříjemnilo přítomným podvečer     a dalo alespoň na chvíli zapomenout na předvánoční shon.

Na stránce můžete vzhlédnout pár fotografií zachycených pořadateli, další od M. Maršálka naleznete zde.

Čertovské odpoledne na Kardavci

V sobotu 3.12. se uskutečnila Mikulášská nadílka na Kardavci. Pro dětmi zaplněný sál hostince byl připraven bohatý program.  Po pásmu pohádek následovala řada soutěží, které děti tak nadchly, že pomalu zapomínaly na hlavní důvod jejich přítomnosti. Jenže, se západem slunce přišli čerti, kteří si během několika vteřin zjednali v sále respekt a s příchodem Mikuláše a anděla začala  pravá nadílka. Vystoupení dětských aktérů při převzetí nadílky si zasloužilo obdiv, v mnoha případech přinesl i umělecký zážitek. A jak to již chodí, hříchy skončily v pekle a doufejme, že nadlouho.  Nadšení dětí bylo viditelné ještě dlouho po nadílce, když mnoho z nich v soutěžení pokračovalo.  Poděkování patří všem pořadatelům, členům SDH Kardavec, a obci Hluboš za podporu akce.  Fotky z akce naleznete zde.

Konec listopadu a začátek prosince opět společně

Nejen děti si mohou užít blížící se vánoční svátky. Adventní pohodu  v rámci pestrého programu můžete nasát již 26.11. v Hluboši.

advent

 

 

 

 

 

Další akcí je mikulášská nadílka, která se tradičně za přítomnosti Mikuláše doprovázeného čerty uskuteční  na Kardavci v sobotu 3.12. Bližší informace naleznete na pozvánce.

mikulasska-nadilka01

 

 

 

 

 

Na akce jste srdečně zváni pořadateli.

 

Hasiči uctili památku obětem 1. světové války

98. výročí vzniku Československé republiky a památka obětem 1. světové války se již tradičně uskutečnila v sobotu 28.10. v Hluboši. Důstojnou akci pořádanou obcí Hluboš navštívili tentokráte i občané Bratkovic a Dominikálních Pasek, aby se společně zúčastnili pietně vzpomínkové akce u kostela Nejsvětější trojice,  místa, kde jsou osazeny pamětní desky občanů obcí Hlubošského regionu, kteří ztratili ve válce to nejcennější – lidský život. Naši hasiči, tentokráte v doprovodu hasičů z Bratkovic,  zaujali opět čestná místa při kladení věnců.

Průchod obcí

Průchod obcí

Čestná stráž

Čestná stráž

Starostové obcí Hluboš a Bratkovice

Starostové obcí Hluboš a Bratkovice

80. výročí oslavy založení SDH se vydařilo

V sobotu 24. 9. se uskutečnila oslava 80. výročí založení SDH Kardavec. Po přivítání hostů, mezi kterými byli starosta obce Hluboš, představitelé 3., 7. a 27. okrsku OSH Příbram včetně zástupců z SDH Obecnice, Drahlín, Sádek, Bratkovice, Čenkov a Suchodol. První v řadě byla ukázka obstaraná nadějemi SDH. Do průběhu oslav byla dále zakomponována i prohlídka osady, při které byli zúčastnění informováni o přispění členů SDH ke zkrášlení osady. Cestou od kapličky navázala prohlídka hasičárny. O přínosu členů SDH pro obec se v odpoledním programu zmínil starosta obce Bc. J. Čajan, který členům SDH ve svém proslovu poděkoval za práci ve prospěch obce a jejích občanů, popřál mnoho úspěchů v činnosti SDH a vyjádřil osobní podporu sdružením, které mají zájem o všestranný rozvoj obce. Hosté z okolních SDH poděkovali za příkladnou spolupráci a společnou podporu aktivit pořádaných jejich sdruženími. Přátelskou atmosféru potvrdil i  starosta SDH Čenkov P. Rychtera, který s úsměvem vyhodnotil mnoholeté úspěchy družstev dětí, žen a mužů našeho SDH v soutěži o Čenkovský cvoček:

Budeme rádi, když k nám přijedou hasiči z Kardavce soutěžit, stejně jako budeme rádi, když nám konečně ceny nechají… 

Veřejné zastupitelstvo opět na Kardavci

Dne 21.9. se od 19:00 hod uskuteční v sále hostince na Kardavci  veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hluboš. Obsah zasedání naleznete zde. Mimochodem, bod 7) Info o situaci na ČOV a zprovoznění služby návozu splašků na ČOV Hluboš se bude týkat bezprostředně i občanů osady a tak neváhejte přispět svými názory.

Pětatřicátníci (+) v okrese uspěli

 

Dne 17. 9. 2016 se uskutečnilo další klání mezi hasiči sdruženými v OSH Příbram, tentokráte v kategorii mužů 35 let a starších. Tato soutěž přizpůsobená pravidlům požárního sportu se skládala z opakovaného požárního útoku, když oba časy se sčítaly. Ukončení bylo považováno až po rozsvícení světel na terči, které aktivoval plovací mechanismus po naplnění nádoby. Na této novince v soutěži si vylámalo zuby nejedno družstvo z celkově 18 zúčastněných. Družstvo našeho SDH ve složení Pavel Štefány nst., Vlastimil Čuřín st., Josef Mašek st., Josef Medal st., Dan Štefány st., Pavel Štefány st. a za zdravotně hendikepovaného Rudu Žůrka zaskakující náhradník  Jiří Vaněk st. startovalo jako první a  v obou kolech soutěže dokázalo, že hasičské soutěžení mají jeho členové stále v krvi. Poté, co v druhém útoku dosáhlo čas necelých 34 sekund (nejrychlejší čas vítězných Radětic byl něco málo pod 26 sekund), se mohlo nakonec radovat z desátého místa v celkovém umístění .