Cvoček se jel podívat do Čenkova

Soutěž o Čenkovský cvoček přilákala do Čenkova nezvykle velký počet dětských, dospělých a smíšených družstev. Po příkladném kolektivní spolupráci se naše děti po výkonu ve druhém kole vyhouply dočasně na druhé místo, když je o medailové umístění připravilo poslední soutěžící družstvo. Ale čtvrté místo z jedenácti družstev lze považovat za velikánský úspěch, obzvláště poté, když  družstvo bylo slepeno na poslední chvíli.

V letošním ročníku soutěžilo i družstvo našich žen a po statečném výkonu obsadilo druhé místo za družstvem Křešína.

Vůbec nejrychlejší výsledky z jedenácti týmů v soutěži dospělých dosáhlo družstvo mužů , které suverénně obhájilo loňský primát! A tak putovní Cvoček zná cestu z Čenkova na Kardavec pomalu nazpaměť.

Všem zúčastněným patří poděkování za předvedené výkony a pořadatelům za opětovně precizně připravené závodní klání.

Výsledky týmů dospělých

Memoriál Václava Soukupa bez vody

V sobotu 27. 5. 2017 se uskutečnil Memoriál Václava Soukupa v Sádku. Družstva dětí, žen a mužů se měřila ve svých kategoriích s družstvy Sádku, Hluboše, a Drahlína. Děti soutěžily s družstvem domácího SDH. A i když nastupovaly s podstatně nižším věkovým průměrem, zanechaly velmi dobrý dojem, který nepřekazila ani pozdní voda podávaná jindy spolehlivou stanicí. To samé postihlo ženy a muže. V konečném pořadí obsadily ženy a děti druhá místa za družstvy Sádku, muži skončili na pátém místě, ale to pouze díky smyslu pro fair play jak organizátorů, tak i ostatních soutěžících, kteří po prvním „suchém“ útoku započítali našemu družstvu nejhorší čas s penalizací 10 sekund. Za výpomoci sádecké stanice tak muži poskočili na páté místo, protože dosáhli druhý nejrychlejší čas! Celkově zvítězilo smíšené družstvo Sádku, před družstvem mužů Sádku a muži SDH Hluboš. Ti při závěrečném víceboji dětí ještě zapůjčili svou stanici, díky které si mohli naši malí hasiči společně se sádeckými  užít vodní fontány. Poděkování patří nejen pořadatelům, ale všem se smyslem pro fair play, stejně jako sádeckým a hlubošským hasičům za zapůjčení stanic.

Další fotky ze sotěže naleznete zde.

Berounka 2017

Když voda netekla při soutěži, věřme, že poteče v Berounce při výcviku na vodě. Termín je stanoven  od 12. do 16.7. Pro zapůjčení vodáckých potřeb proto kontaktujte co nejdříve Rudu nebo Jarušku Žůrkových.

Ukliďme Česko

V neděli 9. 4. nenechali hasiči akci celosvětového formátu pod názvem Clean Up the Worldu nás známou jako Ukliďme svět – ukliďme Česko, bez povšimnutí a pod taktovkou Jarušky Žůrkové se vydali přispět k „úklidu“ lesa v okolí Kardavce. Po seznámení s průběhem akce a preventivním poučení o možném nebezpečí při sběru odpadu se 5 dětských a 15 dospělých dobrovolníků vydalo lesem směrem na Hluboš. Cestou nalezli nejednu skládku, což způsobilo, že na vybraných místech začaly vznikat skládky jiné, nyní z  pytlů s naplněných odpadem. Probíhající úklid podél komunikace Příbram – Hluboš musel být  pro nedostatek možností uložení dalšího odpadu nakonec předčasně ukončen již nedaleko Loudilky. Vzhledem k množství nasbíraného odpadu se bohužel potvrdilo, že úklid je vhodné, pokud nám nebude okolní příroda lhostejná, pořádat častěji. Proto je na místě poděkovat organizátorovi a všem, kteří se aktivně  Úklidu Česka zúčastnili, stejně jako Lesům ČR za svoz nashromážděného odpadu.

Hasiči upřesnili termíny nadcházejících akcí

Na členské schůzi dne 1.4.2017 si členové SDH upřesnili termíny a činnost  při vybraných jarních aktivitách.

Tou nejbližší s termínem konání v neděli 9.4. je účast na celosvětové aktivitě nazvané příznačně “ Ukliďme svět, ukliďme Česko„. Akci, stejně jako v minulém roce organizuje Jaruška Žůrková a je otevřená pro všechny zájemce, převážně pro rodiče s dětmi, kterým není lhostejná příroda hyzděná odpadky. Bližší podrobnosti naleznete kliknutím na název  akce, pouze sraz nebude  u motorestu v Hluboši, ale na hrázi kardaveckého rybníka v 9:00. Odtud se bude pokračovat lesem směrem k Loudilce a následně podél hlavní komunikace směrem na Hluboš. Rukavice a prostředky na uložení odpadu jsou zabezpečeny pořadatelem, pro děti doporučujeme reflexní vesty.

Pietně vzpomínkovou  akci při příležitosti oslavy Dne vítězství  tradičně hasiči podpoří nejen svou účastí, ale i pořadatelsky. Oslava je organizována obcí u památníku v Hluboši dne 5.5.2017.

V sobotu 17.6.2017 hasiči uspořádají již 4. ročník soutěže  O pohár hejtmana Středočeského kraje. Pro přípravu na soutěž jsou vydány propozice. Historické milníky soutěže a další podrobnosti naleznete v příslušné sekci .

Na všechny akce jste srdečně zváni.

Hasiči ctili masopust a den žen

Toho, že zima neumožňuje pracovní a soutěžní aktivity, náramně využili hasiči, když uspořádali pro své členy v rámci masopustu tradiční venkovskou zabíjačku. Již od pátku se připravovaly prostory, aby do následujícího sobotního rána nebylo  ponecháno nic náhodě a akce mohla proběhnout v plné parádě. Aktivita, kterou na valné hromadě navrhl a výrazně i podpořil Dan Štefány se nadmíru vydařila a ten kdo přišel určitě nepromarnil. Řeznické umění manželů Zděnovcových doplnila snaha přiučit se novým věcem zúčastněnými. Ovar, jitrnice, jelita, tlačenky  a zabíjačkový guláš, to vše doopravdy chutnalo, stejně jako po celý den podávané sladkosti, když cukrářské umění Marušky Štefány v podobě větrníků, věnečků a punčového dortu bylo tentokráte ještě doplněno dalšími pochutinami z „dílen“ členek SDH. Dobrá nálada pokračovala i při škvaření sádla navíc se zpěvem za doprovodu harmoniky. 

Další překvapení přichystali starosta s velitelem SDH, když při příležitosti MDŽ zahájili členskou schůzi   poděkováním za aktivní práci všem ženám, členkám SDH a  nadělili jim květiny. Zde je na místě zdůraznit, že jsou to členky SDH, které nejenže podporují sdružení, ale jak v jeho prospěch tak i v akcích jím organizovaných  zastávají mnoho činností a pravidelně se zúčastňují hasičských soutěží. Zaslouží si obdiv, který navíc podpořil i Vlasta Čuřín tím, že se v rámci večera podělil s precizně připravenou oslavou svých kulatých narozenin. Srdečně blahopřejeme.

Výroční valná hromada hasičů

V sobotu 14.1.2016 od 17:00 proběhla Výroční valná hromada členů místního SDH. Po přivítání hostů starostou sdružení Vlastimilem Čuřínem, mezi kterými byl starosta obce Hluboš Bc. Jiří Čajan a za SDH Hluboš Jan Burian a Jiří Urbánek, byli přítomní seznámeni s programem valné hromady. Po povinných zprávách a informacích o stavu členské základny, přednesené jednatelkou paní Šrámkovou, a zprávy revizní komise podané A. Zelenkou provedli V. Čuřín a J. Mašek exkurz do aktivit SDH v roce 2016, v roce, kdy hasiči oslavili 80. výročí vzniku SDH. O tom, že v tak významném roce rozhodně nezaháleli, svědčí následující výčet. Členové SDH odpracovali 1350 hodin ve prospěch SDH a 675 brigádnických hodin ve prospěch obce,  zúčastnili se celkem 5 družstvy 4 hasičských soutěží dospělých, 4 družstvy 3 soutěží pro děti a podpořili vodní fontánu v Obecnici. Pořádali již věhlasnou soutěž O pohár hejtmana Středočeského kraje a pro děti zorganizovali Den prevence a osvěty, na který přijely děti až z Plzně, a Loučení s prázdninami, jehož kapacita byla naplněna do posledního místa. Ve prospěch obce a jejích obyvatel se podíleli na zabezpečení oslav památných dnů, čištění koupaliště, vyšperkování kapličky a přilehlého okolí, zpívání na Kardavci a v neposlední řadě pro členky a členy SDH vzpomeňme MDŽ a oslavu 80. výročí za účasti představitelů SDH z okolí. To ostatně ve svém slovu ocenil i starosta obce Hluboš, který mimo jiné poděkoval za práci organizovanou ve prospěch dětí a ve prospěch obce. Dále ocenil soudržnost členů sdružení a spolupráci s SDH okolních obcí. Projevil přání v setrvání jejich pořádání a seznámil přítomné s představou o činnosti a zabezpečení „obecní“ jednotky dobrovolných  hasičů, složené z vybraných členů SDH Kardavec a Hluboš. V dalším programu byly přijaty návrhy změn ve vedení SDH, když za odstupujícího náměstka starosty Pavla Štefányho nejstaršího byl zvolen František Vild. Přijmutím nové členky SDH a poděkováním za dlouholetou práci ve vedoucích postech SDH P. Štefánymu byla oficiální část valné hromady ukončena.

Zpívání na Kardavci

Již druhým rokem Sdružení dobrovolných hasičů pozvalo, tentokráte k nově zrekonstruované kapličce, obyvatele osady a dalších okolních obcí ke zpěvu u kapličky. Když v úvodu starosta SDH Vlastimil Čuřín popřál zúčastněným příjemné prožití Vánočních svátků, nezapomněl také poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě pro vánoční dobu tolik symbolického setkání. Ještě před příchodem do prostoru vymezeného pro diváky bylo totiž zřejmé, že pořadatelé neponechali nic náhodě. Cesta k místu obřadu byla vyšperkována nasvícenými lucernami             a za svitu římských svící byl u kapličky připraven sbor flétnistů a zpěváků, složený z dětí jak z Kardavce, tak i z Hluboše. Zpěv, který se nesl do kardaveckého údolí, nenechal diváky chladnými a po dozpívání jednotlivých koled byl odměněn zaslouženým potleskem. O tom,           že byl aplaus hlasitý, nemohlo být pochyb, vždyť i v tomto roce mělo sousedské setkání početnou řadu příznivců. A rozsvícení vánočních světélek zdobících kapli, které následovalo         po ukončení zpěvu, působilo, včetně výzdoby kaple, nadmíru kouzelně. Stejně jako další doprovodný program v podání reprodukovaných koled, živých oveček, podávaný tradiční svařák a nabízené vánoční cukroví připravené členkami SDH, to vše zpříjemnilo přítomným podvečer     a dalo alespoň na chvíli zapomenout na předvánoční shon.

Na stránce můžete vzhlédnout pár fotografií zachycených pořadateli, další od M. Maršálka naleznete zde.

Čertovské odpoledne na Kardavci

V sobotu 3.12. se uskutečnila Mikulášská nadílka na Kardavci. Pro dětmi zaplněný sál hostince byl připraven bohatý program.  Po pásmu pohádek následovala řada soutěží, které děti tak nadchly, že pomalu zapomínaly na hlavní důvod jejich přítomnosti. Jenže, se západem slunce přišli čerti, kteří si během několika vteřin zjednali v sále respekt a s příchodem Mikuláše a anděla začala  pravá nadílka. Vystoupení dětských aktérů při převzetí nadílky si zasloužilo obdiv, v mnoha případech přinesl i umělecký zážitek. A jak to již chodí, hříchy skončily v pekle a doufejme, že nadlouho.  Nadšení dětí bylo viditelné ještě dlouho po nadílce, když mnoho z nich v soutěžení pokračovalo.  Poděkování patří všem pořadatelům, členům SDH Kardavec, a obci Hluboš za podporu akce.  Fotky z akce naleznete zde.