Ukliďme Česko

V neděli 9. 4. nenechali hasiči akci celosvětového formátu pod názvem Clean Up the Worldu nás známou jako Ukliďme svět – ukliďme Česko, bez povšimnutí a pod taktovkou Jarušky Žůrkové se vydali přispět k „úklidu“ lesa v okolí Kardavce. Po seznámení s průběhem akce a preventivním poučení o možném nebezpečí při sběru odpadu se 5 dětských a 15 dospělých dobrovolníků vydalo lesem směrem na Hluboš. Cestou nalezli nejednu skládku, což způsobilo, že na vybraných místech začaly vznikat skládky jiné, nyní z  pytlů s naplněných odpadem. Probíhající úklid podél komunikace Příbram – Hluboš musel být  pro nedostatek možností uložení dalšího odpadu nakonec předčasně ukončen již nedaleko Loudilky. Vzhledem k množství nasbíraného odpadu se bohužel potvrdilo, že úklid je vhodné, pokud nám nebude okolní příroda lhostejná, pořádat častěji. Proto je na místě poděkovat organizátorovi a všem, kteří se aktivně  Úklidu Česka zúčastnili, stejně jako Lesům ČR za svoz nashromážděného odpadu.

Hasiči upřesnili termíny nadcházejících akcí

Na členské schůzi dne 1.4.2017 si členové SDH upřesnili termíny a činnost  při vybraných jarních aktivitách.

Tou nejbližší s termínem konání v neděli 9.4. je účast na celosvětové aktivitě nazvané příznačně “ Ukliďme svět, ukliďme Česko„. Akci, stejně jako v minulém roce organizuje Jaruška Žůrková a je otevřená pro všechny zájemce, převážně pro rodiče s dětmi, kterým není lhostejná příroda hyzděná odpadky. Bližší podrobnosti naleznete kliknutím na název  akce, pouze sraz nebude  u motorestu v Hluboši, ale na hrázi kardaveckého rybníka v 9:00. Odtud se bude pokračovat lesem směrem k Loudilce a následně podél hlavní komunikace směrem na Hluboš. Rukavice a prostředky na uložení odpadu jsou zabezpečeny pořadatelem, pro děti doporučujeme reflexní vesty.

Pietně vzpomínkovou  akci při příležitosti oslavy Dne vítězství  tradičně hasiči podpoří nejen svou účastí, ale i pořadatelsky. Oslava je organizována obcí u památníku v Hluboši dne 5.5.2017.

V sobotu 17.6.2017 hasiči uspořádají již 4. ročník soutěže  O pohár hejtmana Středočeského kraje. Pro přípravu na soutěž jsou vydány propozice. Historické milníky soutěže a další podrobnosti naleznete v příslušné sekci .

Na všechny akce jste srdečně zváni.

Hasiči ctili masopust a den žen

Toho, že zima neumožňuje pracovní a soutěžní aktivity, náramně využili hasiči, když uspořádali pro své členy v rámci masopustu tradiční venkovskou zabíjačku. Již od pátku se připravovaly prostory, aby do následujícího sobotního rána nebylo  ponecháno nic náhodě a akce mohla proběhnout v plné parádě. Aktivita, kterou na valné hromadě navrhl a výrazně i podpořil Dan Štefány se nadmíru vydařila a ten kdo přišel určitě nepromarnil. Řeznické umění manželů Zděnovcových doplnila snaha přiučit se novým věcem zúčastněnými. Ovar, jitrnice, jelita, tlačenky  a zabíjačkový guláš, to vše doopravdy chutnalo, stejně jako po celý den podávané sladkosti, když cukrářské umění Marušky Štefány v podobě větrníků, věnečků a punčového dortu bylo tentokráte ještě doplněno dalšími pochutinami z „dílen“ členek SDH. Dobrá nálada pokračovala i při škvaření sádla navíc se zpěvem za doprovodu harmoniky. 

Další překvapení přichystali starosta s velitelem SDH, když při příležitosti MDŽ zahájili členskou schůzi   poděkováním za aktivní práci všem ženám, členkám SDH a  nadělili jim květiny. Zde je na místě zdůraznit, že jsou to členky SDH, které nejenže podporují sdružení, ale jak v jeho prospěch tak i v akcích jím organizovaných  zastávají mnoho činností a pravidelně se zúčastňují hasičských soutěží. Zaslouží si obdiv, který navíc podpořil i Vlasta Čuřín tím, že se v rámci večera podělil s precizně připravenou oslavou svých kulatých narozenin. Srdečně blahopřejeme.

Výroční valná hromada hasičů

V sobotu 14.1.2016 od 17:00 proběhla Výroční valná hromada členů místního SDH. Po přivítání hostů starostou sdružení Vlastimilem Čuřínem, mezi kterými byl starosta obce Hluboš Bc. Jiří Čajan a za SDH Hluboš Jan Burian a Jiří Urbánek, byli přítomní seznámeni s programem valné hromady. Po povinných zprávách a informacích o stavu členské základny, přednesené jednatelkou paní Šrámkovou, a zprávy revizní komise podané A. Zelenkou provedli V. Čuřín a J. Mašek exkurz do aktivit SDH v roce 2016, v roce, kdy hasiči oslavili 80. výročí vzniku SDH. O tom, že v tak významném roce rozhodně nezaháleli, svědčí následující výčet. Členové SDH odpracovali 1350 hodin ve prospěch SDH a 675 brigádnických hodin ve prospěch obce,  zúčastnili se celkem 5 družstvy 4 hasičských soutěží dospělých, 4 družstvy 3 soutěží pro děti a podpořili vodní fontánu v Obecnici. Pořádali již věhlasnou soutěž O pohár hejtmana Středočeského kraje a pro děti zorganizovali Den prevence a osvěty, na který přijely děti až z Plzně, a Loučení s prázdninami, jehož kapacita byla naplněna do posledního místa. Ve prospěch obce a jejích obyvatel se podíleli na zabezpečení oslav památných dnů, čištění koupaliště, vyšperkování kapličky a přilehlého okolí, zpívání na Kardavci a v neposlední řadě pro členky a členy SDH vzpomeňme MDŽ a oslavu 80. výročí za účasti představitelů SDH z okolí. To ostatně ve svém slovu ocenil i starosta obce Hluboš, který mimo jiné poděkoval za práci organizovanou ve prospěch dětí a ve prospěch obce. Dále ocenil soudržnost členů sdružení a spolupráci s SDH okolních obcí. Projevil přání v setrvání jejich pořádání a seznámil přítomné s představou o činnosti a zabezpečení „obecní“ jednotky dobrovolných  hasičů, složené z vybraných členů SDH Kardavec a Hluboš. V dalším programu byly přijaty návrhy změn ve vedení SDH, když za odstupujícího náměstka starosty Pavla Štefányho nejstaršího byl zvolen František Vild. Přijmutím nové členky SDH a poděkováním za dlouholetou práci ve vedoucích postech SDH P. Štefánymu byla oficiální část valné hromady ukončena.

Zpívání na Kardavci

Již druhým rokem Sdružení dobrovolných hasičů pozvalo, tentokráte k nově zrekonstruované kapličce, obyvatele osady a dalších okolních obcí ke zpěvu u kapličky. Když v úvodu starosta SDH Vlastimil Čuřín popřál zúčastněným příjemné prožití Vánočních svátků, nezapomněl také poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě pro vánoční dobu tolik symbolického setkání. Ještě před příchodem do prostoru vymezeného pro diváky bylo totiž zřejmé, že pořadatelé neponechali nic náhodě. Cesta k místu obřadu byla vyšperkována nasvícenými lucernami             a za svitu římských svící byl u kapličky připraven sbor flétnistů a zpěváků, složený z dětí jak z Kardavce, tak i z Hluboše. Zpěv, který se nesl do kardaveckého údolí, nenechal diváky chladnými a po dozpívání jednotlivých koled byl odměněn zaslouženým potleskem. O tom,           že byl aplaus hlasitý, nemohlo být pochyb, vždyť i v tomto roce mělo sousedské setkání početnou řadu příznivců. A rozsvícení vánočních světélek zdobících kapli, které následovalo         po ukončení zpěvu, působilo, včetně výzdoby kaple, nadmíru kouzelně. Stejně jako další doprovodný program v podání reprodukovaných koled, živých oveček, podávaný tradiční svařák a nabízené vánoční cukroví připravené členkami SDH, to vše zpříjemnilo přítomným podvečer     a dalo alespoň na chvíli zapomenout na předvánoční shon.

Na stránce můžete vzhlédnout pár fotografií zachycených pořadateli, další od M. Maršálka naleznete zde.

Čertovské odpoledne na Kardavci

V sobotu 3.12. se uskutečnila Mikulášská nadílka na Kardavci. Pro dětmi zaplněný sál hostince byl připraven bohatý program.  Po pásmu pohádek následovala řada soutěží, které děti tak nadchly, že pomalu zapomínaly na hlavní důvod jejich přítomnosti. Jenže, se západem slunce přišli čerti, kteří si během několika vteřin zjednali v sále respekt a s příchodem Mikuláše a anděla začala  pravá nadílka. Vystoupení dětských aktérů při převzetí nadílky si zasloužilo obdiv, v mnoha případech přinesl i umělecký zážitek. A jak to již chodí, hříchy skončily v pekle a doufejme, že nadlouho.  Nadšení dětí bylo viditelné ještě dlouho po nadílce, když mnoho z nich v soutěžení pokračovalo.  Poděkování patří všem pořadatelům, členům SDH Kardavec, a obci Hluboš za podporu akce.  Fotky z akce naleznete zde.

Konec listopadu a začátek prosince opět společně

Nejen děti si mohou užít blížící se vánoční svátky. Adventní pohodu  v rámci pestrého programu můžete nasát již 26.11. v Hluboši.

advent

 

 

 

 

 

Další akcí je mikulášská nadílka, která se tradičně za přítomnosti Mikuláše doprovázeného čerty uskuteční  na Kardavci v sobotu 3.12. Bližší informace naleznete na pozvánce.

mikulasska-nadilka01

 

 

 

 

 

Na akce jste srdečně zváni pořadateli.

 

Hasiči uctili památku obětem 1. světové války

98. výročí vzniku Československé republiky a památka obětem 1. světové války se již tradičně uskutečnila v sobotu 28.10. v Hluboši. Důstojnou akci pořádanou obcí Hluboš navštívili tentokráte i občané Bratkovic a Dominikálních Pasek, aby se společně zúčastnili pietně vzpomínkové akce u kostela Nejsvětější trojice,  místa, kde jsou osazeny pamětní desky občanů obcí Hlubošského regionu, kteří ztratili ve válce to nejcennější – lidský život. Naši hasiči, tentokráte v doprovodu hasičů z Bratkovic,  zaujali opět čestná místa při kladení věnců.

Průchod obcí

Průchod obcí

Čestná stráž

Čestná stráž

Starostové obcí Hluboš a Bratkovice

Starostové obcí Hluboš a Bratkovice

80. výročí oslavy založení SDH se vydařilo

V sobotu 24. 9. se uskutečnila oslava 80. výročí založení SDH Kardavec. Po přivítání hostů, mezi kterými byli starosta obce Hluboš, představitelé 3., 7. a 27. okrsku OSH Příbram včetně zástupců z SDH Obecnice, Drahlín, Sádek, Bratkovice, Čenkov a Suchodol. První v řadě byla ukázka obstaraná nadějemi SDH. Do průběhu oslav byla dále zakomponována i prohlídka osady, při které byli zúčastnění informováni o přispění členů SDH ke zkrášlení osady. Cestou od kapličky navázala prohlídka hasičárny. O přínosu členů SDH pro obec se v odpoledním programu zmínil starosta obce Bc. J. Čajan, který členům SDH ve svém proslovu poděkoval za práci ve prospěch obce a jejích občanů, popřál mnoho úspěchů v činnosti SDH a vyjádřil osobní podporu sdružením, které mají zájem o všestranný rozvoj obce. Hosté z okolních SDH poděkovali za příkladnou spolupráci a společnou podporu aktivit pořádaných jejich sdruženími. Přátelskou atmosféru potvrdil i  starosta SDH Čenkov P. Rychtera, který s úsměvem vyhodnotil mnoholeté úspěchy družstev dětí, žen a mužů našeho SDH v soutěži o Čenkovský cvoček:

Budeme rádi, když k nám přijedou hasiči z Kardavce soutěžit, stejně jako budeme rádi, když nám konečně ceny nechají…